REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
https://helloice.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Regulamin stosowany jest przez spółkę Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie (01-204), ul. Siedmiogrodzka 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001764, NIP: 5261003187, REGON: 01073263000000, kapitał zakładowy w wysokości 127 650 490,00 złotych (dalej: Operator Serwisu).
  • Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i świadczenia usług drogą elektroniczną za jego pośrednictwem. Korzystanie z Serwisu wymaga zaakceptowania wszystkich postanowień Regulaminu. Poprzez rozpoczęcie z korzystania z jakiejkolwiek funkcjonalności Serwisu Użytkownik zgadza się na wszystkie jego warunki i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania.
  • W sprawach ogólnych związanych z działalnością Serwisu Użytkownicy mogą kontaktować się z Operatorem Serwisu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na następujący adres poczty elektronicznej: [xxx] lub telefonicznie dzwoniąc pod numer 22 623 60 00.
  • Pełne korzystanie przez Użytkownika z Serwisu i jego funkcjonalności wymaga podłączenia do Internetu oraz posiadania następujących, poprawnie skonfigurowanych przeglądarek internetowych:
   • Chrome;
   • Firefox;
   • Safari;
   • Microsoft Edge.
  • W przypadku korzystania z Serwisu za pomocą urządzeń mobilnych zalecany jest system Android w wersji nie starszej niż 7.0 lub system iOS w wersji nie starszej niż 13.0.
  • Pojęciom pisanym w Regulaminie wielką literą nadaje się znaczenie określone poniżej:
   • Placówka – placówka edukacyjna, która może zostać zgłoszona do Programu;
   • Program – program edukacyjny organizowany przez Operatora Serwisu, do którego Użytkownik może zgłosić Placówkę. Szczegółowe informacje na temat zasad Programu znajdują się w https://helloice.pl/o-akcji.
   • Polityka Prywatności – dokument określający zasady i warunki przetwarzania przez Operatora Serwisu danych osobowych Użytkownika oraz politykę plików cookies, dostępny pod adresem: https://helloice.pl/polityka-prywatnosci
   • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://helloice.pl/regulamin. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 123);
   • Serwis – serwis internetowy pod adresem https://helloice.pl, którego właścicielem i administratorem jest Operator Serwisu;
   • Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu i/lub usług świadczonych za jego pośrednictwem.
 1. PRZEZNACZENIE I KORZYSTANIE Z SERWISU
  • Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może uzyskać informacje na temat Programu oraz zgłosić Placówkę do Programu.
  • Wszelkie wypowiedzi administratorów Serwisu, moderatorów oraz innych osób w jakikolwiek sposób mających związek z działalnością Operatora Serwisu nie mają charakteru oficjalnych komunikatów Operatora Serwisu, chyba że w ich treści wyraźnie zaznaczono inaczej.
  • W celu zgłoszenia Placówki do Programu, Użytkownik w miejscu wyznaczonym w Serwisie zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail, rodzaj i nazwę Placówki, a także zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności, kliknąć przycisk „Dalej” oraz podać pozostałe informacje wymagane przez Serwis i kliknąć przycisk „Wyślij”.
  • Dane osobowe Użytkownika pozyskane przez Operatora Serwisu za pośrednictwem Serwisu będą przetwarzane w celach i na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  • Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, w granicach prawa i przyzwoitości publicznej oraz z poszanowaniem praw i własności innych osób. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się:
   • nie podejmować działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym nie ingerować w zawartość Serwisu ani w elementy informatyczne Serwisu;
   • nie podejmować działań nieetycznych lub niezgodnych z prawem;
   • powstrzymać się od: działania w złej wierze, nadużywania funkcjonalności Serwisu, wykorzystywania Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem niezgodnie z jego przeznaczeniem i niezgodnie z Regulaminem;
   • Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązków określonych w dziale 3 Regulaminu na każdym etapie korzystania z Serwisu, w odniesieniu do każdej oferowanej funkcjonalności.
  • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku naruszenia przez Użytkownika powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
  • Użytkownik ma świadomość zagrożeń związanych z siecią Internet, takich jak np. możliwość zainfekowania wirusem komputerowym oraz mogących powstać z tego powodu szkód. Z tego względu Użytkownik jest zobowiązany do posiadania odpowiedniej ochrony antywirusowej.
  • W przypadku powzięcia przez Użytkownika informacji o wystąpieniu lub możliwości wystąpienia zagrożeń, o których mowa w pkt 3.3 powyżej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Operatora Serwisu na następujący adres e-mail: [xxx]
  • Operator Serwisu dołoży starań, aby w miarę możliwości zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Operator Serwisu zastrzega jednak możliwość wystąpienia przerw w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności związanych z pracami technicznymi dotyczących Serwisu lub z ewentualnymi awariami. Za niedziałanie lub przerwy w działaniu Serwisu Operator Serwisu nie ponosi wobec Użytkowników odpowiedzialności.
  • Operator Serwisu informuje, że niespełnienie przez sprzęt lub sieć, z których korzysta Użytkownik, wymagań określonych w Regulaminie, a także inne problemy lub ograniczenia techniczne takiego sprzętu lub sieci, mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Serwisu lub wpływać negatywnie na jakość i ciągłość korzystania z Serwisu.
  • Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron i serwisów internetowych, do których łącza zostały zamieszczone w Serwisie, a które to strony i serwisy nie należą do Operatora Serwisu lub nie są zarządzane przez Operatora Serwisu.
  • Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu lub świadczenie usług niezgodnie z Regulaminem, które wynika z przyczyn niezależnych od Operatora Serwisu (np. siła wyższa lub działanie osób trzecich) oraz z korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub usług w sposób niezgodny z Regulaminem.
 3. REKLAMACJE
  • Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
  • Reklamacje powinny być składane drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: karolina.grzeszczyk@budimex.pl
  • W treści reklamacji powinny znaleźć się co najmniej następujące informacje:
   • adres e-mail Użytkownika, za pomocą którego zgłosił Placówkę do Programu;
   • opis przedmiotu reklamacji;
   • propozycję rozstrzygnięcia reklamacji.
  • Operator Serwisu rozpatrzy poprawnie złożoną reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli informacje i dane podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, Operator Serwisu niezwłocznie wezwie Użytkownika do ich uzupełnienia, a termin na rozpatrzenie przez Operatora Serwisu reklamacji będzie biegł od dnia prawidłowego uzupełnienia przez Użytkownika takich danych i informacji.
  • Operator Serwisu udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację oraz będzie kontaktować się z Użytkownikiem w sprawie reklamacji na adres e-mail Użytkownika, za pomocą którego dokonał reklamacji.
  • Odpowiedź na reklamację stanowi ostateczne rozstrzygnięcie wewnętrznego postępowania reklamacyjnego.
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.
  • Operator Serwisu jest uprawniony do zmian w treści Regulaminu poprzez ich zamieszczenie w Serwisie i poinformowanie o tym Użytkowników w treści Serwisu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora Serwisu, jednak nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od powiadomienia o zmianach Regulaminu poprzez ich publikację w Serwisie, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. Użytkownik powinien od czasu do czasu sprawdzać Serwis, aby zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi przez Operatora Serwisu, ponieważ są one wiążące. Niektóre postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie mogą zostać zastąpione przez postanowienia lub informacje opublikowane w Serwisie. Poprzez kontynuację korzystania z Serwisu i usług oferowanych za jego pośrednictwem Użytkownik zgadza się nową treść Regulaminu.
  • Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień. Nieważne lub nieskuteczne postanowienia zostaną zastąpione postanowieniami, które w największym stopniu odpowiadają celowi biznesowemu i charakterowi relacji między Operatorem Serwisu a Użytkownikiem.